சங்கீதம் 27:10

1 சாமுவேல் 26:25

யோவான் 6:37

1 நாளாகமம் 22:13

ஏசாயா 46:4

Recent Updates

Social Media

Quick Links