மாற்கு 9:23

உபாகமம் 28:1

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:17

2 நாளாகமம் 7:15 

சங்கீதம் 92:15 

Recent Updates

Social Media

Quick Links